ამის შესაძლებლობა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ექნება” ნახეთ რა მაგარი გადაწყვეტილება მიიღო გიორგი გახარიამ.

loading...

“მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ჯან­დაც­ვის სერ­ვი­სე­ბის ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბა ქვე­ყა­ნა­ში ჯერ კი­დევ რჩე­ბა პრობ­ლე­მუ­რად. აქ გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მო­სა­ყო­ფი იყო ონ­კო­და­ა­ვა­დე­ბა­თა მკურ­ნა­ლო­ბა. იყო პრობ­ლე­მა, რო­დე­საც სიმ­სივ­ნის გა­მოვ­ლე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში ჩვენს მო­ქა­ლა­ქე­ებს მკურ­ნა­ლო­ბის თან­ხის ჯი­ბი­დან გა­დახ­და უწევ­დათ.

დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მი­ვი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ამ პროგ­რა­მის 8000 ლა­რით გაზ­რდის, რაც ფაქ­ტობ­რი­ვად თი­თო­ე­ულ ჩვენს მო­ქა­ლა­ქეს, რო­მე­ლიც ებ­რძვის ამ მძი­მე სენს მის­ცემს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ჩა­ი­ტა­როს მკურ­ნა­ლო­ბის სრუ­ლი კურ­სი, ყვე­ლა­ნა­ი­რი პი­რა­დი გა­და­სა­ხა­დე­ბის გა­რე­შე.
cსამ­წუ­ხა­როდ, დღეს ამ პროგ­რა­მით სა­ქარ­თვე­ლოს 1974 მო­ქა­ლა­ქე სარ­გებ­ლობს და ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის ეს იქ­ნე­ბა უაღ­რე­სად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მხარ­და­ჭე­რა,“ – განაცხადა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ამ
წყარო: ambavi.cc

loading...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*